Informacje dotyczące fotowoltaiki

Mikroinstalacja

Terminem mikroinstalacja określa się własne, odnawialne źródło energii (OZE), które nie przekracza 50 kW wytwarzanej energii.

 

Stawki za energię z fotowoltaiki.

Prosument (osoba, podmiot, który jednocześnie jest konsumentem i producentem dóbr lub usług) posiadający instalację fotowoltaiczną podłączoną do sieci operatora (on-grid), oddaje nadwyżki energii elektrycznej do sieci. Następnie może odbierać wprowadzoną energię z fotowoltaiki w postaci opustu na energię pobraną od operatora. Przy instalacjach o mocy do 10 kW prosument może pobrać 80% energii wprowadzonej do sieci. Przy instalacjach o mocy od 10 do 40 kW pobiera 70% oddanej energii elektrycznej.

 

Wymiana licznika.

Podstawową zasadą przyświecająca inwestowaniu w instalacje fotowoltaiczną jest założenie zużycia produkowanej energii w jak największym stopniu przez prosumenta. Produkcja własnego prądu ma zaspokoić nasze potrzeby. Po ich zaspokojeniu energia jest przekazywana do sieci elektroenergetycznej operatora. Aby określić bilans przepływu energii konieczna jest wymiana licznika energii elektrycznej na dwukierunkowy. Operatorzy po zgłoszeniu mają obowiązek wymiany licznika na dwukierunkowy. Mają na to 30 dni. Np. PGE.

 

Rozliczenie z operatorem w przypadku mikroinstalacji.

Ustawodawca określił sposób rozliczenia z operatorem. Nie ma możliwości sprzedaży energii do sieci operatora. Rozliczenie z zakładem energetycznym odbywa się bezgotówkowo. W systemie opustów nadwyżka wyprodukowanej energii elektrycznej z systemów fotowoltaicznych wędruje do sieci elektroenergetycznej. Sieć operatora jest „magazynem” energii elektrycznej. W konsekwencji taki system wykorzystuje zgromadzoną energię, gdy bieżąca produkcja z promieniowania słonecznego jest ograniczona i nie wystarcza na pokrycie bieżących potrzeb. Rozliczenie z zakładem energetycznym odbywa się na zasadzie bilansu pod koniec okresu rozliczeniowego. Zwykle rozliczenie pobranej i wprowadzonej energii z operatorem następuje w ciągu 365 dni od momentu wprowadzenia energii do sieci.

 

Rozliczenie z operatorem – przykład.

Zakładamy że, w ciągu okresu rozliczeniowego prosument pobrał z sieci elektroenergetycznej 4000 kWh i oddał do sieci 2500 kWh. Kompleksowa umowa na dostawę energii elektrycznej opiewa na moc przyłączeniową poniżej 10kW. W takim przypadku stosujemy współczynnik o wartości 0,8. Bilans energii wygląda następująco: 2500 kWh * 0,8 = 2000 kWh. W rezultacie prosument może odebrać z sieci 2000 kWh. Po zbilansowaniu należy uiścić opłatę za: 4000 kWh – 2000 kWh = 2000 kWh. Oczywiście dodatkowo należy uwzględnić opłaty stałe operatora.

 

Obowiązek zakupu energii

Ustawodawca w ustawie o OZE wprowadza obowiązek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii przez sprzedawcę zobowiązanego. Urząd Regulacji Energetyki (URE), zgodnie z tą ustawą, powołuje sprzedawcę zobowiązanego, który ma obowiązek zakupu energii. Na podstawie bilansu energii wysyłanej i pobranej z sieci następuje rozliczenie pomiędzy wytwórcą, a sprzedawcą, zgodnie z zawartą umową. Należy podkreślić że, Instalacja fotowoltaiczna automatycznie wysyła do dystrybutora sieci nadwyżki wytwarzanego prądu oraz automatycznie pobiera prąd, gdy zachodzi takie zapotrzebowanie zapewniając pełne wykorzystanie instalacji.

 

Zgłoszenie mikroinstalacji

Po zakończeniu prac instalacyjnych prosument zgłasza przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej operatora. W zależności od dostawcy energii procedury mogą róznic się w szczegółach. Więcej na:

 

Firmy będą mogły produkować energię na własne potrzeby.

Po nowelizacji ustawy o OZE status prosumenta mogą uzyskać również małe i średnie firmy produkujące energie na własne potrzeby. Czytaj więcej na Prawo.pl.

 

Prosument

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o OZE z dnia 22 czerwca 2016 przez PROSUMENTA rozumie się „odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.2), zwaną dalej „ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.”